Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ chào hàng (Số: KH20240506)

Cập nhật: 07/05/2024 4:18:55 CH


Số: KH20240506

Căn cứ Thư mời chào hàng cạnh tranh số 1155/XMHT-KHCL, ngày 24/4/2024 v/v mời các nhà cung cấp chào hàng cạnh tranh dịch vụ thí nghiệm, kiểm định định kỳ thiết bị điện dây chuyền HT1, HT2. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ chào hàng là 10 giờ 00 phút, ngày 03/5/2024.
Do chưa có đủ số lượng nhà cung cấp tham gia chào hàng nên Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch xin thông báo gói mua sắm nêu trên được gia hạn thời gian nộp thư chào hàng đến 14 giờ 00 phút ngày 09 /5/2024
Đề nghị Quý Công ty xem xét khả năng và tiếp tục gửi thư chào hàng để trong phong bì kín và có dấu niêm phong về phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, chậm nhất là 14 giờ 00 phút ngày 09 /05/2024.
Đối với Công ty đã nộp hồ sơ chào hàng, đề nghị Quý Công ty căn cứ các nội dung nêu trên để gia hạn, sửa đổi hiệu lực của hồ sơ chào hàng và các vấn đề khác liên quan phù hợp với thông báo gia hạn này.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25