Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO TIẾP TỤC PHÁT HÀNH THƯ MỜI CHÀO HÀNG VÀ GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THƯ CHÀO HÀNG

Cập nhật: 01/07/2024 7:43:15 SA


Gia hạn chào hàng gói mua Đất giàu sắt các tháng cuối năm 2024 Số: VT 20240620-01

Căn c Thư mi chào hàng s 1730/XMHT-VT ngày 20/6/2024 ca Công ty xi măng Vicem Hoàng Thch v/v mi Quý Công ty tham gia chào hàng cnh tranh gói mua sm Cung cp đất giàu sắt các tháng cuối năm 2024”. Theo đó, thi đim hết hn np Thư chào hàng là 10 gi 00 phút ngày 27/6/2024.

Tuy nhiên, đến thi đim hết hn np Thư chào hàng (10 gi 00 phút ngày 27/6/2024), do chưa đủ s lượng nhà cung cp np Thư chào hàng nên Công ty xi măng Vicem Hoàng Thch xin thông báo:

1. Tiếp tc phát hành Thư mi chào hàng s 1730/XMHT-VT ngày 20/6/2024 và gia hn thi đim hết hn np Thư chào hàng đến 10 gi 00 phút ngày 03/7/2024.

2. Thi gian m Thư chào hàng: D kiến trong vòng 01 gi k t thi đim hết hn np Thư chào hàng (sau khi gia hn).

Công ty xi măng Vicem Hoàng Thch trân trng thông báo và kính mi Quý Công ty tiếp tc gi Thư chào hàng. Đối vi các nhà cung cp đã np Thư chào hàng, căn c các ni dung thông báo nêu trên gia hn, sa đổi hiu lc ca Thư chào hàng và các vn đề khác liên quan để phù hp vi thông báo gia hn này.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25